Encore Wire Corp. (WIRE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 567 720 3 017 560 2 592 720 1 276 950 1 274 990 1 288 680 1 164 250
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 911 840 1 905 130 1 724 980 1 082 410 1 109 020 1 098 960 1 008 070
Zysk ze sprzedaży brutto 655 883 1 112 420 867 746 194 535 165 971 189 722 156 175
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 204 510 197 418 168 543 97 008 94 442 90 212 76 726
Zysk operacyjny 451 373 915 003 699 203 97 527 71 529 99 510 79 449
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 484 641 924 850 699 397 98 796 75 728 101 684 79 876
Podatek dochodowy 112 242 207 009 157 975 22 729 17 599 23 534 12 859
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 372 399 717 841 541 422 76 067 58 129 78 150 67 017