Encore Wire Corp. (WIRE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 592 720 1 276 950 1 274 990 1 288 680 1 164 250
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 724 980 1 082 410 1 109 020 1 098 960 1 008 070
Zysk ze sprzedaży brutto 867 746 194 535 165 971 189 722 156 175
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 168 543 97 008 94 442 90 212 76 726
Zysk operacyjny 699 203 97 527 71 529 99 510 79 449
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 699 397 98 796 75 728 101 684 79 876
Podatek dochodowy 157 975 22 729 17 599 23 534 12 859
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 541 422 76 067 58 129 78 150 67 017