Encore Wire Corp. (WIRE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 560 635 730 557 438 990 183 123 230 965 178 405 123 362
Inwestycje krótkoterminowe 6 201 3 992 3 167 2 651 1 889 1 723 2 372
Należności 480 060 513 905 492 077 277 037 226 700 236 742 228 885
Zapasy 163 679 153 187 100 816 92 322 89 684 102 367 92 365
Pozostałe aktywa obrotowe 6 201 3 992 3 167 2 651 1 889 1 723 2 372
Aktywa obrotowe razem 1 210 580 1 401 640 1 035 050 555 133 549 238 519 237 446 984
Inwestycje długotrminowe 757 337 617 091 495 486 411 321 333 916 298 823 286 991
Rzeczowe aktywa trwałe 756 863 616 601 494 916 410 768 333 179 298 658 286 798
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 474 490 570 553 737 165 193
Aktywa razem 1 967 910 2 018 730 1 530 540 966 454 883 154 818 060 733 975

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 80 548 62 780 75 353 56 726 40 509 36 706 36 330
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 79 590 81 381 78 747 36 866 34 787 36 866 35 301
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 160 138 144 161 154 100 93 592 75 296 73 572 71 631
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 60 197 55 905 37 347 35 133 28 762 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 220 335 200 066 191 447 128 725 104 058 97 604 92 630
Akcje zwykłe 16 873 19 159 20 439 20 599 20 904 20 845 20 767
Zyski (straty) zatrzymane 2 508 490 2 137 410 1 421 080 881 292 806 874 750 421 673 940
Akcje własne -867 222 -402 639 -155 014 -111 718 -91 056 -91 056 -91 056
Kapitał własny 1 747 580 1 818 670 1 339 090 837 729 779 096 720 456 641 345
Pasywa razem 1 967 910 2 018 730 1 530 540 966 454 883 154 818 060 733 975