Warner Bros. Discovery Inc (WBD)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk (strata) netto -7 420 000 780 000 919 000 1 845 000 429 000
Amortyzacja 7 193 000 1 582 000 1 359 000 1 347 000 1 398 000
Zmiana stanu należności 5 165 000 -91 000 -96 000 13 000 782 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -214 000 1 822 000 571 000 566 000 -6 323 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 304 000 2 798 000 2 739 000 3 399 000 2 576 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -987 000 -373 000 -402 000 -289 000 -147 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 3 524 000 -56 000 -703 000 -438 000 -8 593 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -7 742 000 -853 000 -1 549 000 -2 357 000 -283 000