Warner Bros. Discovery Inc (WBD)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 3 731 000 3 945 000 2 123 000 1 552 000 986 000
Inwestycje krótkoterminowe 2 657 000 873 000 1 470 000 1 032 000 625 000
Należności 7 611 000 2 446 000 2 537 000 2 633 000 2 620 000
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 2 657 000 873 000 1 470 000 1 032 000 625 000
Aktywa obrotowe razem 13 999 000 7 264 000 6 130 000 5 217 000 4 231 000
Inwestycje długotrminowe 120 002 000 27 163 000 27 957 000 28 518 000 28 319 000
Rzeczowe aktywa trwałe 5 301 000 1 336 000 1 206 000 951 000 800 000
Wartość firmy 34 438 000 12 912 000 13 070 000 13 050 000 13 006 000
Wartości niematerialne 71 634 000 10 149 000 11 079 000 11 796 000 12 743 000
Pozostałe aktywa trwałe 7 041 000 1 647 000 1 500 000 1 588 000 191 000
Aktywa razem 134 001 000 34 427 000 34 087 000 33 735 000 32 550 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 1 454 000 412 000 397 000 463 000 325 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 365 000 339 000 335 000 609 000 1 860 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 13 198 000 2 708 000 2 350 000 2 167 000 1 812 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 15 017 000 3 459 000 3 082 000 3 239 000 3 997 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 48 634 000 14 420 000 15 069 000 14 810 000 15 185 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 10 669 000 1 927 000 2 019 000 2 029 000 1 040 000
Udziały niekontrolujące 1 572 000 1 797 000 1 919 000 2 075 000 2 131 000
Zobowiązania razem 86 906 000 22 828 000 23 623 000 23 844 000 24 164 000
Akcje zwykłe 1 940 000 503 000 505 000 529 000 498 000
Zyski (straty) zatrzymane 2 205 000 9 580 000 8 543 000 7 333 000 5 254 000
Akcje własne -8 244 000 -8 244 000 -8 244 000 -7 374 000 -6 737 000
Kapitał własny 47 095 000 11 599 000 10 464 000 9 891 000 8 386 000
Pasywa razem 134 001 000 34 427 000 34 087 000 33 735 000 32 550 000