Warner Bros. Discovery Inc (WBD)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży 33 817 000 12 191 000 10 671 000 11 144 000 10 553 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 20 442 000 4 620 000 3 860 000 3 819 000 3 935 000
Zysk ze sprzedaży brutto 13 375 000 7 571 000 6 811 000 7 325 000 6 618 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 9 678 000 4 016 000 2 722 000 2 788 000 2 620 000
Zysk operacyjny -3 656 000 1 955 000 2 625 000 3 188 000 2 537 000
Koszty odsetek netto 1 777 000 615 000 638 000 655 000 714 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -8 960 000 1 433 000 1 728 000 2 294 000 1 022 000
Podatek dochodowy -1 663 000 236 000 373 000 81 000 341 000
Udziały niekontrolujące 74 000 191 000 136 000 144 000 87 000
Zysk (strata) netto -7 420 000 780 000 919 000 1 845 000 429 000