Vicor Corp. (VICR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 56 625 17 910 14 098 31 725 167
Amortyzacja 11 705 11 056 10 334 9 254 8 893
Zmiana stanu należności 14 098 2 884 -5 558 9 186 9 271
Zmiana stanu zapasów 10 053 8 082 1 817 10 871 9 363
Zmiana stanu gotówki 15 725 127 240 14 111 26 327 -11 940
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 54 444 34 547 22 208 36 171 -2 464
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -47 761 -28 653 -12 485 -18 211 -12 545
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -43 661 -78 624 -12 482 -18 239 -12 526
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 10 090 121 042 4 366 8 386 3 075