Vicor Corp. (VICR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 242 219 190 611 227 633 211 908 84 668 70 557 44 230
Inwestycje krótkoterminowe 18 937 5 154 6 708 6 756 7 096 3 460 3 616
Należności 52 631 65 429 55 097 40 999 38 115 43 673 34 487
Zapasy 106 579 101 410 67 322 57 269 49 187 47 370 36 499
Pozostałe aktywa obrotowe 18 937 5 154 6 708 6 756 7 096 3 460 3 616
Aktywa obrotowe razem 420 366 362 604 356 760 316 932 179 066 165 060 118 832
Inwestycje długotrminowe 174 521 174 297 120 445 79 307 61 661 56 008 46 892
Rzeczowe aktywa trwałe 157 689 157 805 115 975 74 843 52 691 50 432 41 356
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 14 006 5 386 1 623 1 721 1 994 2 785 2 801
Aktywa razem 594 887 536 901 477 205 396 239 240 727 221 068 165 724

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 12 100 22 207 21 189 14 121 9 005 16 149 9 065
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 32 069 42 342 27 904 26 392 20 925 19 849 18 971
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 44 169 64 549 49 093 40 513 29 930 35 998 28 036
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 3 248 1 007 982 1 603 2 072 980 1 269
Udziały niekontrolujące 237 248 306 335 308 434 305
Zobowiązania razem 54 018 72 813 53 606 45 419 35 165 37 412 29 610
Akcje zwykłe 44 320 44 005 43 651 42 186 40 330 39 872 39 228
Zyski (straty) zatrzymane 296 674 243 079 217 633 161 008 143 098 129 000 93 605
Akcje własne -138 927 -138 927 -138 927 -138 927 -138 927 -138 927 -138 927
Kapitał własny 540 869 464 088 423 599 350 820 205 562 183 656 136 114
Pasywa razem 594 887 536 901 477 205 396 239 240 727 221 068 165 724