Unitedhealth Group Inc (UNH)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 20 120 000 17 285 000 15 403 000 13 839 000 11 986 000 10 558 000
Amortyzacja 3 400 000 3 103 000 2 891 000 2 720 000 2 428 000 2 245 000
Zmiana stanu należności -25 714 000 2 678 000 3 942 000 3 212 000 2 420 000 179 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -19 385 000 4 454 000 5 936 000 119 000 -1 115 000 1 551 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 26 206 000 22 343 000 22 174 000 18 463 000 15 713 000 13 596 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 802 000 -2 454 000 -2 051 000 -2 071 000 -2 063 000 -2 023 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -28 476 000 -10 372 000 -12 532 000 -12 699 000 -12 385 000 -8 599 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 4 226 000 -7 455 000 -3 590 000 -5 625 000 -4 365 000 -3 441 000