Unitedhealth Group Inc (UNH)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 15 254 000 12 301 000 11 393 000 10 187 000 9 576 000 9 273 000
Należności 30 450 000 28 082 000 25 404 000 21 462 000 18 250 000 15 830 000
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 10 708 000 9 769 000 8 533 000 6 927 000 6 118 000 5 764 000
Aktywa obrotowe razem 69 069 000 61 758 000 53 718 000 42 634 000 38 692 000 37 084 000
Inwestycje długotrminowe 176 636 000 150 448 000 143 571 000 131 255 000 113 529 000 101 974 000
Rzeczowe aktywa trwałe 10 128 000 8 969 000 8 626 000 8 704 000 8 458 000 7 013 000
Wartość firmy 93 352 000 75 795 000 71 337 000 65 659 000 58 910 000 54 556 000
Wartości niematerialne 14 401 000 10 044 000 10 856 000 10 349 000 9 325 000 8 489 000
Pozostałe aktywa trwałe 58 755 000 55 640 000 52 752 000 46 543 000 36 836 000 31 916 000
Aktywa razem 245 705 000 212 206 000 197 289 000 173 889 000 152 221 000 139 058 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 3 110 000 3 620 000 4 819 000 3 870 000 1 973 000 2 857 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 86 127 000 74 672 000 67 601 000 57 912 000 51 236 000 47 606 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 89 237 000 78 292 000 72 420 000 61 782 000 53 209 000 50 463 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 54 513 000 42 383 000 38 648 000 36 808 000 34 581 000 28 835 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 12 839 000 11 787 000 12 315 000 10 144 000 5 730 000 5 556 000
Udziały niekontrolujące 8 575 000 4 719 000 5 048 000 4 546 000 4 531 000 4 246 000
Zobowiązania razem 167 933 000 140 446 000 131 798 000 116 273 000 100 525 000 91 282 000
Akcje zwykłe 937 000 943 000 949 000 951 000 963 000 964 000
Zyski (straty) zatrzymane 86 156 000 77 134 000 69 295 000 61 178 000 55 846 000 48 730 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 77 772 000 71 760 000 65 491 000 57 616 000 51 696 000 47 776 000
Pasywa razem 245 705 000 212 206 000 197 289 000 173 889 000 152 221 000 139 058 000