Constellation Brands Inc (STZ)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
2018
(28 lut 2018)
2017
(28 lut 2017)
Zysk (strata) netto -71 000 -40 400 1 998 000 -11 800 3 435 900 2 318 900 1 535 100
Amortyzacja 400 000 342 400 293 800 326 500 339 100 299 700 285 500
Zmiana stanu należności -43 400 30 700 -126 700 -52 700 160 800 269 700 -19 600
Zmiana stanu zapasów 325 500 282 100 -82 500 -756 800 46 400 128 900 103 500
Zmiana stanu gotówki -65 900 -261 200 379 200 -12 200 3 300 -87 100 94 300
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 756 900 2 705 400 2 806 500 2 551 100 2 246 300 1 931 400 1 696 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 035 400 -1 026 800 -864 600 -726 500 -886 300 -1 057 600 -907 400
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -999 400 -1 035 800 -87 900 -531 000 -4 831 800 -1 423 100 -1 461 800
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 819 900 -1 929 500 -2 346 600 -2 031 400 2 593 300 -601 200 -134 800