Constellation Brands Inc (STZ)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
2018
(28 lut 2018)
2017
(28 lut 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 133 500 199 400 460 600 81 400 93 600 90 300 177 400
Inwestycje krótkoterminowe 380 400 437 900 204 300 185 400 192 100 192 600 260 100
Należności 1 075 800 1 119 200 1 088 500 1 215 200 1 267 900 1 107 100 837 400
Zapasy 1 898 700 1 573 200 1 291 100 1 373 600 2 130 400 2 084 000 1 955 100
Pozostałe aktywa obrotowe 380 400 437 900 204 300 185 400 192 100 192 600 260 100
Aktywa obrotowe razem 3 496 100 3 329 700 3 044 500 3 484 100 3 684 000 3 474 000 3 230 000
Inwestycje długotrminowe 21 166 200 22 526 100 24 060 300 23 839 100 25 547 500 17 064 700 15 372 400
Rzeczowe aktywa trwałe 6 865 200 6 059 600 5 821 600 5 333 000 5 267 300 4 789 700 3 932 800
Wartość firmy 7 925 400 7 862 400 7 793 500 7 757 100 8 088 800 8 083 100 7 920 500
Wartości niematerialne 2 728 100 2 755 200 2 732 100 2 718 900 3 198 100 3 304 800 3 377 700
Pozostałe aktywa trwałe 697 700 617 300 614 100 129 300 109 700 110 000 141 400
Aktywa razem 24 662 300 25 855 800 27 104 800 27 323 200 29 231 500 20 538 700 18 602 400

Pasywa

w tys. USD

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
2018
(28 lut 2018)
2017
(28 lut 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 941 500 899 200 460 000 557 600 616 700 592 200 559 800
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 174 800 928 300 29 200 973 800 1 856 700 769 100 1 517 400
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 852 000 871 300 779 900 780 400 690 400 583 400 620 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 968 300 2 698 800 1 269 100 2 311 800 3 163 800 1 944 700 2 697 600
Długoterminowe zobowiązania finansowe 11 286 500 9 488 200 10 413 100 11 210 800 11 759 800 9 417 600 7 720 700
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 686 700 647 900 452 700 458 700 0 395 400 165 700
Udziały niekontrolujące 320 300 315 900 330 200 342 500 286 200 16 600 -6 400
Zobowiązania razem 16 248 700 14 123 900 13 505 900 15 191 400 16 680 500 12 492 600 11 711 200
Akcje zwykłe 192 543 188 543 191 377 191 642 188 434 192 641 197 129
Zyski (straty) zatrzymane 12 343 900 14 505 400 15 117 800 13 695 300 14 276 200 9 228 200 7 310 000
Akcje własne -5 863 900 -4 171 900 -2 789 800 -2 814 000 -2 784 300 -3 807 400 -2 777 700
Kapitał własny 8 413 600 11 731 900 13 598 900 12 131 800 12 551 000 8 046 100 6 891 200
Pasywa razem 24 662 300 25 855 800 27 104 800 27 323 200 29 231 500 20 538 700 18 602 400