Sealed Air Corp. (SEE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 341 600 491 600 506 800 502 700 262 500 192 200 810 000
Amortyzacja 233 400 184 600 186 400 174 200 150 800 131 200 149 300
Zmiana stanu należności -155 200 4 100 51 100 12 100 56 500 -114 600 -325 500
Zmiana stanu zapasów -92 000 140 600 129 000 26 400 25 400 38 100 -153 100
Zmiana stanu gotówki -110 000 -104 900 12 300 286 300 -9 300 -322 300 230 300
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 516 200 613 300 709 700 737 000 511 100 428 000 424 400
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -244 200 -237 300 -213 100 -181 100 -189 700 -168 600 -183 800
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 378 200 -243 000 -125 700 -159 800 -665 600 -266 700 1 813 600
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 755 700 -446 700 -575 800 -261 700 139 900 -478 300 -1 864 300