Sealed Air Corp. (SEE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 456 100 561 000 548 700 262 400 271 700 594 000
Inwestycje krótkoterminowe 57 500 50 100 54 100 58 900 124 500 33 900
Należności 736 900 732 800 681 700 669 600 613 100 727 700
Zapasy 866 300 725 700 596 700 570 300 544 900 506 800
Pozostałe aktywa obrotowe 57 500 50 100 54 100 58 900 124 500 33 900
Aktywa obrotowe razem 2 116 800 2 069 600 1 881 500 1 564 000 1 554 800 1 866 400
Inwestycje długotrminowe 4 097 900 4 159 700 4 202 300 4 201 200 3 495 400 3 413 900
Rzeczowe aktywa trwałe 1 275 900 1 232 000 1 189 700 1 141 900 1 036 200 998 400
Wartość firmy 2 174 500 2 189 400 2 222 600 2 216 900 1 947 600 1 939 800
Wartości niematerialne 138 400 152 600 171 000 182 100 101 700 83 600
Pozostałe aktywa trwałe 297 400 382 000 355 800 331 600 239 400 215 900
Aktywa razem 6 214 700 6 229 300 6 083 800 5 765 200 5 050 200 5 280 300

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 865 600 959 900 754 200 738 500 765 000 723 800
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 440 600 488 500 29 500 115 600 237 700 27 500
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 775 600 558 900 583 700 582 100 485 900 626 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 081 800 2 007 300 1 367 400 1 436 200 1 488 600 1 378 200
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 237 900 3 219 600 3 731 400 3 698 600 3 236 500 3 230 500
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 467 900 661 600 728 300 730 200 653 300 490 800
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 5 870 600 5 980 600 5 911 300 5 961 400 5 398 800 5 128 000
Akcje zwykłe 145 900 150 900 155 200 154 300 159 400 186 900
Zyski (straty) zatrzymane 3 163 400 2 790 700 2 400 700 1 998 500 1 835 500 1 735 200
Akcje własne -4 019 100 -3 754 700 -3 380 900 -3 382 400 -3 336 500 -2 700 600
Kapitał własny 344 100 248 700 172 500 -196 200 -348 600 152 300
Pasywa razem 6 214 700 6 229 300 6 083 800 5 765 200 5 050 200 5 280 300