Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 714 160 1 124 250 2 470 680 3 327 000 2 356 680
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 079 070 765 739 1 694 470 2 325 380 1 666 110
Zysk ze sprzedaży brutto 635 088 358 510 776 214 1 001 610 690 572
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 184 764 97 611 133 513 134 071 105 847
Zysk operacyjny -1 329 850 -451 801 -446 081 -125 879 -250 044
Koszty odsetek netto 83 512 39 516 69 191 45 981 35 606
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 439 560 -931 018 -530 378 -367 408 -327 801
Podatek dochodowy -125 404 -127 326 -104 675 -45 987 -333 711
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -1 309 090 -803 692 -425 703 -321 421 5 740