Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 4 146 460 2 647 590 1 357 080 1 124 250 2 470 680 3 327 000 2 356 680
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 768 700 1 792 700 1 039 540 765 739 1 694 470 2 325 380 1 666 110
Zysk ze sprzedaży brutto 1 377 760 854 892 317 544 358 510 776 214 1 001 610 690 572
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 169 962 116 589 92 382 97 611 133 513 134 071 105 847
Zysk operacyjny 433 759 200 508 -664 927 -451 801 -446 081 -125 879 -250 044
Koszty odsetek netto 46 748 39 896 41 756 39 516 69 191 45 981 35 606
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 307 104 167 862 -719 781 -931 018 -530 378 -367 408 -327 801
Podatek dochodowy 61 152 13 204 -62 702 -127 326 -104 675 -45 987 -333 711
Udziały niekontrolujące -340 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 246 292 154 658 -654 545 -803 692 -425 703 -321 421 5 740