Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 154 658 -654 545 -803 692 -425 703 -321 421 5 740
Amortyzacja 483 945 849 178 670 910 1 003 870 916 318 783 341
Zmiana stanu należności -146 381 191 508 -181 454 -216 831 -18 579 431 289
Zmiana stanu zapasów -26 680 9 274 -3 272 -29 222 -3 588 48 976
Zmiana stanu gotówki -97 495 -107 391 50 730 -70 844 202 201 7 676
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 566 188 95 496 278 858 696 203 730 670 300 711
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -436 797 -166 320 -145 481 -347 512 -641 458 -567 087
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -413 227 -131 594 -124 976 -301 764 -584 552 -1 010 620
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -133 381 -71 933 -103 150 -465 221 56 864 716 569