Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 137 553 235 048 224 915 174 185 245 029 42 828
Inwestycje krótkoterminowe 67 909 135 240 55 314 75 177 76 662 53 354
Należności 565 919 712 300 164 642 346 096 562 927 581 506
Zapasy 58 038 84 718 33 085 36 357 65 579 69 167
Pozostałe aktywa obrotowe 67 909 135 240 55 314 75 177 76 662 53 354
Aktywa obrotowe razem 829 419 1 167 310 477 956 631 815 950 197 746 855
Inwestycje długotrminowe 2 314 400 4 748 390 2 821 110 3 807 800 4 519 670 5 012 000
Rzeczowe aktywa trwałe 2 260 580 4 663 510 2 761 040 3 306 680 4 002 550 4 254 730
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 5 845 15 074 30 087 444 004 477 640 687 072
Pozostałe aktywa trwałe 23 932 23 808 13 135 25 844 39 480 66 324
Aktywa razem 3 143 820 5 915 700 3 299 070 4 439 620 5 469 870 5 758 860

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 237 056 380 438 91 622 170 475 288 962 319 621
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 313 910 491 268 182 100 230 127 237 354 226 629
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 550 966 871 706 273 722 400 602 526 316 546 250
Długoterminowe zobowiązania finansowe 830 937 1 704 650 901 484 966 540 1 119 200 866 783
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 48 065 25 686 11 010 9 250 12 761 12 494
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 478 300 2 696 720 1 283 010 1 606 000 1 964 440 1 776 360
Akcje zwykłe 215 935 390 042 188 013 203 039 218 643 198 447
Zyski (straty) zatrzymane -87 394 -396 632 472 014 1 294 900 1 753 560 2 105 900
Akcje własne -1 453 080 -2 745 280 -1 366 310 -1 345 130 -1 080 450 -918 711
Kapitał własny 1 665 520 3 218 970 2 016 060 2 833 620 3 505 420 3 982 490
Pasywa razem 3 143 820 5 915 700 3 299 070 4 439 620 5 469 870 5 758 860