Pentair plc (PNR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 480 900 553 000 358 600 355 700 347 400 666 500
Amortyzacja 106 600 77 500 75 100 80 000 84 600 182 900
Zmiana stanu należności -3 200 165 500 -126 300 19 200 -428 300 81 300
Zmiana stanu zapasów 227 100 142 900 42 600 -10 100 -193 500 56 800
Zmiana stanu gotówki 14 400 12 400 -400 8 200 -39 000 -125 200
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 364 300 613 200 573 600 353 000 439 100 620 200
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -85 200 -60 200 -62 200 -58 500 -48 200 -70 900
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 582 800 -390 700 -117 900 -331 900 -68 800 2 630 400
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 232 700 -222 200 -435 900 -17 100 -407 900 -3 432 600