Pentair plc (PNR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 108 900 94 500 82 100 82 500 74 300 113 300
Inwestycje krótkoterminowe 79 700 63 500 55 400 58 100 52 900 101 500
Należności 579 900 583 100 417 600 543 900 524 700 953 000
Zapasy 790 000 562 900 420 000 377 400 387 500 581 000
Pozostałe aktywa obrotowe 79 700 63 500 55 400 58 100 52 900 101 500
Aktywa obrotowe razem 1 558 500 1 304 000 975 100 1 061 900 1 039 400 1 748 800
Inwestycje długotrminowe 4 889 000 3 449 600 3 222 100 3 077 600 2 767 100 6 884 900
Rzeczowe aktywa trwałe 344 500 310 000 301 200 283 200 272 600 545 500
Wartość firmy 3 252 600 2 504 500 2 392 200 2 258 300 2 072 700 4 351 100
Wartości niematerialne 1 094 600 428 000 325 900 339 200 276 300 1 558 400
Pozostałe aktywa trwałe 71 000 73 900 69 200 68 800 98 400 337 500
Aktywa razem 6 447 500 4 753 600 4 197 200 4 139 500 3 806 500 8 633 700

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 355 000 385 700 245 100 325 100 378 600 495 700
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 708 100 666 000 527 400 423 900 440 100 703 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 063 100 1 051 700 772 500 749 000 818 700 1 199 400
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 317 300 894 100 839 600 1 029 100 787 600 1 440 700
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 241 600 207 900 283 700 220 700 237 300 511 600
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 3 739 400 2 331 700 2 090 900 2 185 600 1 970 400 3 595 900
Akcje zwykłe 164 800 165 800 166 500 169 400 175 800 181 700
Zyski (straty) zatrzymane 1 390 500 1 051 400 631 200 401 000 169 200 2 481 700
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 2 708 100 2 421 900 2 106 300 1 953 900 1 836 100 5 037 800
Pasywa razem 6 447 500 4 753 600 4 197 200 4 139 500 3 806 500 8 633 700