Pentair plc (PNR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 764 800 3 017 800 2 957 200 2 965 100 4 936 500
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 445 600 1 960 200 1 905 700 1 917 400 3 107 400
Zysk ze sprzedaży brutto 1 319 200 1 057 600 1 051 500 1 047 700 1 829 100
Koszty badań i rozwoju 85 900 75 700 78 900 76 700 115 800
Koszty ogólnego zarządu 596 400 520 500 540 100 534 300 1 032 500
Zysk operacyjny 636 900 461 400 432 500 436 700 680 800
Koszty odsetek netto 12 500 23 900 30 100 32 600 87 300
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 626 800 432 100 407 500 379 800 489 200
Podatek dochodowy 70 800 75 000 45 800 58 100 9 200
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 553 000 358 600 355 700 347 400 666 500