Polaris Inc (PII)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 447 100 493 900 124 800 323 960 335 257 172 492
Amortyzacja 232 800 237 100 260 700 234 513 211 036 191 108
Zmiana stanu należności -125 700 -16 600 38 223 -10 679 3 811 4 251
Zmiana stanu zapasów -1 393 500 467 200 56 489 151 600 185 550 37 427
Zmiana stanu gotówki -693 900 -125 500 477 636 -4 100 22 819 11 020
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 508 600 293 700 1 018 600 655 036 477 112 579 980
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -306 600 -298 300 -213 900 -251 374 -225 414 -184 388
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -324 600 -303 900 -150 700 -239 287 -959 492 -151 096
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -363 200 -107 600 415 400 -411 830 523 418 -427 680