Polaris Inc (PII)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 987 800 124 800 323 960 335 257 172 492
Amortyzacja 474 200 260 700 234 513 211 036 191 108
Zmiana stanu należności 227 900 38 223 -10 679 3 811 4 251
Zmiana stanu zapasów 2 112 000 56 489 151 600 185 550 37 427
Zmiana stanu gotówki 383 700 477 636 -4 100 22 819 11 020
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 587 400 1 018 600 655 036 477 112 579 980
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -596 600 -213 900 -251 374 -225 414 -184 388
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -607 800 -150 700 -239 287 -959 492 -151 096
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -215 200 415 400 -411 830 523 418 -427 680