Polaris Inc (PII)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 367 800 324 500 509 200 634 700 157 064 161 164 138 345
Inwestycje krótkoterminowe 198 000 183 700 160 500 134 100 125 908 121 472 101 453
Należności 315 400 363 300 244 500 261 100 222 877 233 556 229 745
Zapasy 1 810 500 1 896 100 1 644 800 1 177 600 1 121 110 969 511 783 961
Pozostałe aktywa obrotowe 198 000 183 700 160 500 134 100 125 908 121 472 101 453
Aktywa obrotowe razem 2 691 700 2 767 600 2 559 000 2 207 500 1 626 960 1 485 700 1 253 500
Inwestycje długotrminowe 2 824 600 2 450 300 2 488 800 2 425 200 2 803 570 2 639 210 1 836 090
Rzeczowe aktywa trwałe 1 201 500 1 018 400 975 400 888 800 899 809 843 122 747 189
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 906 400 910 600 1 037 500 1 083 700 1 490 240 1 517 590 780 586
Pozostałe aktywa trwałe 135 800 106 700 97 800 90 200 99 449 98 963 104 039
Aktywa razem 5 516 300 5 217 900 5 047 800 4 632 700 4 430 530 4 124 920 3 089 590

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 713 100 847 600 797 400 782 200 450 228 346 294 317 377
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 54 000 553 600 553 300 142 100 166 695 66 543 47 746
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 166 700 927 400 879 400 965 100 911 067 784 537 765 188
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 933 800 2 328 600 2 230 100 1 889 400 1 527 990 1 197 370 1 130 310
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 854 400 1 504 200 1 247 400 1 308 600 1 526 810 1 896 030 865 266
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 179 200 179 400 198 800 180 900 172 047 151 172 140 512
Udziały niekontrolujące 2 400 2 500 2 000 300 203 0 0
Zobowiązania razem 4 087 600 4 106 300 3 812 300 3 475 900 3 308 930 3 251 060 2 146 220
Akcje zwykłe 57 100 59 300 61 300 61 900 61 437 62 513 62 916
Zyski (straty) zatrzymane 243 500 33 800 157 300 218 400 287 256 121 393 242 763
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 428 700 1 111 600 1 235 500 1 156 800 1 121 600 873 852 943 376
Pasywa razem 5 516 300 5 217 900 5 047 800 4 632 700 4 430 530 4 124 920 3 089 590