Polaris Inc (PII)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 018 400 634 700 157 064 161 164 138 345
Inwestycje krótkoterminowe 321 000 134 100 125 908 121 472 101 453
Należności 489 000 261 100 222 877 233 556 229 745
Zapasy 3 289 600 1 177 600 1 121 110 969 511 783 961
Pozostałe aktywa obrotowe 321 000 134 100 125 908 121 472 101 453
Aktywa obrotowe razem 5 118 000 2 207 500 1 626 960 1 485 700 1 253 500
Inwestycje długotrminowe 4 977 600 2 425 200 2 803 570 2 639 210 1 836 090
Rzeczowe aktywa trwałe 1 950 800 888 800 899 809 843 122 747 189
Wartość firmy 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 2 075 000 1 083 700 1 490 240 1 517 590 780 586
Pozostałe aktywa trwałe 195 600 90 200 99 449 98 963 104 039
Aktywa razem 10 095 600 4 632 700 4 430 530 4 124 920 3 089 590

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 594 800 782 200 450 228 346 294 317 377
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 106 600 142 100 166 695 66 543 47 746
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 758 800 965 100 911 067 784 537 765 188
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 4 460 200 1 889 400 1 527 990 1 197 370 1 130 310
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 494 800 1 308 600 1 526 810 1 896 030 865 266
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 397 600 180 900 172 047 151 172 140 512
Udziały niekontrolujące 4 000 300 203 0 0
Zobowiązania razem 7 624 600 3 475 900 3 308 930 3 251 060 2 146 220
Akcje zwykłe 122 600 61 900 61 437 62 513 62 916
Zyski (straty) zatrzymane 314 600 218 400 287 256 121 393 242 763
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 2 471 000 1 156 800 1 121 600 873 852 943 376
Pasywa razem 10 095 600 4 632 700 4 430 530 4 124 920 3 089 590