PulteGroup Inc (PHM)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 053 100 1 779 090 2 582 200 1 217 910 1 110 090 272 683
Inwestycje krótkoterminowe 900 731 1 106 820 693 451 632 187 592 877 687 512
Należności 261 074 299 714 270 044 250 432 347 396 313 448
Zapasy 11 326 000 9 047 570 7 721 800 7 680 610 7 253 350 7 147 130
Pozostałe aktywa obrotowe 223 524 159 683 128 472 123 220 131 523 116 912
Aktywa obrotowe razem 13 540 900 12 233 200 11 267 500 9 781 150 9 303 710 8 420 770
Inwestycje długotrminowe 1 255 590 1 119 440 938 000 934 451 869 262 1 265 880
Rzeczowe aktywa trwałe 200 262 149 151 131 744 111 713 92 935 70 706
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 135 805 146 923 163 425 124 992 127 192 140 992
Pozostałe aktywa trwałe 533 227 428 103 321 737 340 292 258 505 244 057
Aktywa razem 14 796 500 13 352 600 12 205 500 10 715 600 10 173 000 9 686 650

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 565 975 621 168 511 321 384 089 352 029 393 815
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 586 711 626 123 411 821 326 573 348 412 437 804
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 378 680 2 328 600 1 765 150 1 638 480 1 626 690 1 694 040
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 531 360 3 575 890 2 688 290 2 349 140 2 327 130 2 525 660
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 045 530 2 029 040 2 752 300 2 816 870 3 028 070 3 006 970
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 5 882 420 5 863 120 5 635 510 5 257 420 5 355 190 5 532 620
Akcje zwykłe 235 010 259 285 268 553 274 495 283 578 305 089
Zyski (straty) zatrzymane 5 581 700 4 196 280 3 306 060 2 220 570 1 613 930 980 061
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 8 914 100 7 489 520 6 569 990 5 458 180 4 817 780 4 154 030
Pasywa razem 14 796 500 13 352 600 12 205 500 10 715 600 10 173 000 9 686 650