Procter & Gamble Co. (PG)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Zysk (strata) netto 14 371 000 14 461 000 14 035 000 12 764 000 3 634 000 9 485 000 15 079 000
Amortyzacja 2 714 000 2 807 000 2 735 000 3 013 000 2 824 000 2 834 000 2 820 000
Zmiana stanu należności 328 000 418 000 547 000 -773 000 265 000 92 000 221 000
Zmiana stanu zapasów 149 000 941 000 485 000 481 000 279 000 114 000 -92 000
Zmiana stanu gotówki 1 032 000 -3 074 000 -5 893 000 5 894 000 -1 563 000 -3 287 000 1 789 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 16 848 000 16 723 000 18 371 000 17 403 000 15 242 000 14 867 000 12 753 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -3 062 000 -3 156 000 -2 787 000 -3 073 000 -3 347 000 -3 717 000 -3 384 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 500 000 -4 424 000 -2 834 000 -3 045 000 -3 490 000 -3 511 000 -5 689 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -12 146 000 -14 876 000 -21 531 000 -8 367 000 -9 994 000 -14 375 000 -8 568 000