Procter & Gamble Co. (PG)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 7 214 000 10 288 000 16 181 000 10 287 000 11 850 000 15 137 000
Inwestycje krótkoterminowe 2 372 000 2 095 000 2 130 000 2 218 000 2 046 000 2 139 000
Należności 5 143 000 4 725 000 4 178 000 4 951 000 4 686 000 4 594 000
Zapasy 6 924 000 5 983 000 5 498 000 5 017 000 4 738 000 4 624 000
Pozostałe aktywa obrotowe 2 372 000 2 095 000 2 130 000 2 218 000 2 046 000 2 139 000
Aktywa obrotowe razem 21 653 000 23 091 000 27 987 000 22 473 000 23 320 000 26 494 000
Inwestycje długotrminowe 95 555 000 96 216 000 92 713 000 92 622 000 94 990 000 93 912 000
Rzeczowe aktywa trwałe 21 195 000 21 686 000 20 692 000 21 271 000 20 600 000 19 893 000
Wartość firmy 39 700 000 40 924 000 39 901 000 40 273 000 45 175 000 44 699 000
Wartości niematerialne 23 679 000 23 642 000 23 792 000 24 215 000 23 902 000 24 187 000
Pozostałe aktywa trwałe 10 981 000 9 964 000 8 328 000 6 863 000 5 313 000 5 133 000
Aktywa razem 117 208 000 119 307 000 120 700 000 115 095 000 118 310 000 120 406 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 14 882 000 13 720 000 12 071 000 11 260 000 10 344 000 9 632 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 8 645 000 8 889 000 11 183 000 9 697 000 10 423 000 13 554 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 9 554 000 10 523 000 9 722 000 9 054 000 7 470 000 7 024 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 33 081 000 33 132 000 32 976 000 30 011 000 28 237 000 30 210 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 22 848 000 23 099 000 23 537 000 20 395 000 20 863 000 18 038 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 7 021 000 9 638 000 10 458 000 10 211 000 10 164 000 8 254 000
Udziały niekontrolujące 265 000 276 000 357 000 385 000 590 000 594 000
Zobowiązania razem 70 619 000 72 929 000 74 179 000 67 901 000 66 017 000 65 222 000
Akcje zwykłe 2 410 300 2 465 800 2 487 100 2 503 600 2 529 300 2 598 100
Zyski (straty) zatrzymane 112 429 000 106 374 000 100 239 000 94 918 000 98 641 000 96 124 000
Akcje własne -123 382 000 -114 973 000 -105 573 000 -100 406 000 -99 217 000 -93 715 000
Kapitał własny 46 589 000 46 378 000 46 521 000 47 194 000 52 293 000 55 184 000
Pasywa razem 117 208 000 119 307 000 120 700 000 115 095 000 118 310 000 120 406 000