NextEra Energy Inc (NEE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 28 114 000 20 956 000 17 069 000 17 997 000 19 204 000 16 727 000 17 195 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 5 457 000 6 389 000 4 527 000 3 539 000 4 363 000 3 732 000 4 071 000
Zysk ze sprzedaży brutto 22 657 000 14 567 000 12 542 000 14 458 000 14 841 000 12 995 000 13 124 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 9 184 000 3 762 000 3 502 000 3 412 000 5 054 000 4 243 000 4 730 000
Koszty odsetek netto 3 324 000 585 000 1 270 000 1 912 000 2 195 000 1 447 000 1 477 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 288 000 3 832 000 3 175 000 2 413 000 3 836 000 7 352 000 4 667 000
Podatek dochodowy 1 006 000 586 000 348 000 44 000 448 000 1 576 000 -653 000
Udziały niekontrolujące -1 028 000 -901 000 -746 000 -550 000 -381 000 -862 000 -58 000
Zysk (strata) netto 7 310 000 4 147 000 3 573 000 2 919 000 3 769 000 6 638 000 5 378 000