NextEra Energy Inc (NEE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 601 000 639 000 1 105 000 600 000 638 000 1 714 000
Inwestycje krótkoterminowe 4 862 000 2 980 000 1 751 000 2 673 000 1 563 000 1 293 000
Należności 5 093 000 4 108 000 2 974 000 2 807 000 2 969 000 2 737 000
Zapasy 1 934 000 1 561 000 1 552 000 1 328 000 1 223 000 1 273 000
Pozostałe aktywa obrotowe 4 862 000 2 980 000 1 751 000 2 673 000 1 563 000 1 293 000
Aktywa obrotowe razem 13 490 000 9 288 000 7 382 000 7 408 000 6 393 000 7 157 000
Inwestycje długotrminowe 145 445 000 131 624 000 120 302 000 110 283 000 97 309 000 90 670 000
Rzeczowe aktywa trwałe 111 059 000 99 348 000 91 803 000 82 010 000 70 334 000 72 416 000
Wartość firmy 4 854 000 4 844 000 4 254 000 4 204 000 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 22 384 000 20 916 000 18 237 000 16 419 000 20 077 000 18 105 000
Aktywa razem 158 935 000 140 912 000 127 684 000 117 691 000 103 702 000 97 827 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 8 312 000 6 935 000 4 615 000 3 631 000 2 386 000 3 235 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 9 710 000 3 867 000 6 147 000 5 040 000 10 930 000 3 618 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 8 673 000 6 635 000 4 796 000 5 182 000 4 247 000 4 379 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 26 695 000 17 437 000 15 558 000 13 853 000 17 563 000 11 232 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 55 256 000 50 960 000 41 944 000 37 543 000 26 782 000 31 463 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 18 476 000 18 536 000 17 233 000 16 087 000 14 109 000 19 880 000
Udziały niekontrolujące 10 207 000 8 467 000 8 416 000 4 842 000 3 737 000 1 290 000
Zobowiązania razem 119 706 000 103 710 000 91 171 000 80 686 000 69 558 000 69 619 000
Akcje zwykłe 1 972 600 1 962 500 1 959 000 1 928 000 1 892 800 1 875 200
Zyski (straty) zatrzymane 26 707 000 25 911 000 25 363 000 25 199 000 23 837 000 18 992 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 39 229 000 37 202 000 36 513 000 37 005 000 34 144 000 28 208 000
Pasywa razem 158 935 000 140 912 000 127 684 000 117 691 000 103 702 000 97 827 000