Topgolf Callaway Brands Corp (MODG)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk (strata) netto 157 900 321 988 -126 934 79 408 104 740
Amortyzacja 287 000 235 774 39 508 34 951 19 948
Zmiana stanu należności 68 545 16 944 -11 263 78 287 -23 180
Zmiana stanu zapasów 425 743 180 913 -104 095 118 582 75 571
Zmiana stanu gotówki -172 021 -13 898 259 453 42 685 -21 693
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -35 100 278 257 228 238 86 550 92 282
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -532 300 -322 274 -39 262 -54 702 -36 825
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -535 100 -161 864 -59 212 -535 666 -38 525
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 425 300 -124 072 96 066 492 516 -75 070