Topgolf Callaway Brands Corp (MODG)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 180 200 352 221 366 119 106 666 63 981
Inwestycje krótkoterminowe 135 800 122 856 54 853 75 671 50 781
Należności 224 600 156 055 139 111 150 374 72 087
Zapasy 959 200 533 457 352 544 456 639 338 057
Pozostałe aktywa obrotowe 135 800 122 856 54 853 75 671 50 781
Aktywa obrotowe razem 1 518 900 1 165 750 912 627 789 350 524 906
Inwestycje długotrminowe 7 071 500 6 582 030 1 067 970 1 171 200 528 038
Rzeczowe aktywa trwałe 1 809 600 1 451 400 146 495 132 760 88 472
Wartość firmy 1 983 700 1 960 070 56 658 203 743 55 816
Wartości niematerialne 91 000 1 528 640 484 339 493 423 224 692
Pozostałe aktywa trwałe 1 768 100 218 166 14 528 17 092 11 741
Aktywa razem 8 590 400 7 747 780 1 980 600 1 960 550 1 052 940

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 159 100 138 677 66 282 67 843 42 468
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 219 300 9 096 36 729 151 897 42 711
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 797 800 718 252 288 261 303 506 218 058
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 176 200 866 025 391 272 523 246 303 237
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 834 300 1 485 910 650 564 443 259 7 218
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 250 600 163 986 26 496 15 511 6 385
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 9 734
Zobowiązania razem 4 816 100 4 064 880 1 304 960 1 193 200 328 370
Akcje zwykłe 184 900 169 101 94 201 94 251 94 579
Zyski (straty) zatrzymane 852 500 682 165 360 228 489 382 413 799
Akcje własne 1 900 -25 386 -25 939 -24 163 -17 722
Kapitał własny 3 774 300 3 682 900 675 644 767 353 724 574
Pasywa razem 8 590 400 7 747 780 1 980 600 1 960 550 1 052 940