Mohawk Industries, Inc. (MHK)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 25 247 1 033 160 515 595 744 211 857 812 971 638
Amortyzacja 595 464 591 711 607 507 576 452 521 765 446 672
Zmiana stanu należności 64 801 130 492 182 874 -79 540 48 000 182 008
Zmiana stanu zapasów 402 093 478 652 -369 308 -5 287 338 952 272 912
Zmiana stanu gotówki 75 728 -748 471 1 205 580 15 735 34 166 -36 781
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 669 153 1 309 120 1 769 840 1 418 760 1 181 340 1 193 600
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -580 742 -676 120 -425 557 -545 462 -794 110 -905 998
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -625 344 -556 754 -954 798 -616 044 -1 332 200 -1 240 700
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 194 348 -1 232 220 -188 185 -789 877 198 029 -6 995