Mohawk Industries, Inc. (MHK)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 033 160 515 595 744 211 857 812 971 638
Amortyzacja 591 711 607 507 576 452 521 765 446 672
Zmiana stanu należności 130 492 182 874 -79 540 48 000 182 008
Zmiana stanu zapasów 478 652 -369 308 -5 287 338 952 272 912
Zmiana stanu gotówki -748 471 1 205 580 15 735 34 166 -36 781
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 309 120 1 769 840 1 418 760 1 181 340 1 193 600
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -676 120 -425 557 -545 462 -794 110 -905 998
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -556 754 -954 798 -616 044 -1 332 200 -1 240 700
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 232 220 -188 185 -789 877 198 029 -6 995