Mohawk Industries, Inc. (MHK)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 642 550 667 623 591 895 1 340 370 134 785 119 050 84 884
Inwestycje krótkoterminowe 535 158 528 925 414 805 400 775 485 725 496 472 481 261
Należności 1 874 660 1 904 790 1 839 980 1 709 490 1 526 620 1 606 160 1 558 160
Zapasy 2 551 850 2 793 760 2 391 670 1 913 020 2 282 330 2 287 620 1 948 660
Pozostałe aktywa obrotowe 535 158 528 925 414 805 400 775 485 725 496 472 481 261
Aktywa obrotowe razem 5 604 220 5 895 100 5 238 360 5 363 650 4 429 460 4 509 300 4 072 970
Inwestycje długotrminowe 7 955 650 8 225 330 8 986 160 8 964 100 8 957 220 8 589 830 8 021 890
Rzeczowe aktywa trwałe 4 993 170 4 661 180 4 636 860 4 591 230 4 698 920 4 699 900 4 270 790
Wartość firmy 1 159 720 1 927 760 2 607 910 2 650 830 2 570 030 2 520 970 2 471 460
Wartości niematerialne 875 383 857 948 899 980 951 607 928 879 961 810 891 767
Pozostałe aktywa trwałe 498 847 390 632 451 439 447 292 436 397 407 149 387 870
Aktywa razem 13 559 900 14 120 400 14 224 500 14 327 800 13 386 700 13 099 100 12 094 900

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 038 020 1 094 040 1 228 620 1 016 900 824 956 811 879 810 034
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 003 940 843 362 627 508 382 927 1 061 420 1 757 000 1 212 560
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 103 950 1 132 880 1 090 230 971 424 826 205 697 363 632 759
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 145 910 3 070 280 2 946 360 2 371 250 2 712 580 3 266 240 2 655 360
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 701 780 1 978 560 1 700 280 2 356 890 1 518 390 1 515 600 1 559 900
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 354 028 312 874 356 753 330 064 327 220 463 484 455 028
Udziały niekontrolujące 6 065 6 405 6 791 6 842 6 607 6 245 37 310
Zobowiązania razem 5 936 800 6 108 920 5 803 090 5 793 440 5 266 840 5 665 310 5 035 690
Akcje zwykłe 63 657 63 826 68 852 71 214 71 986 74 413 74 357
Zyski (straty) zatrzymane 6 970 240 7 409 760 7 692 060 7 559 190 7 232 340 6 588 200 6 004 510
Akcje własne -215 397 -215 491 -215 547 -215 648 -215 712 -215 745 -215 766
Kapitał własny 7 623 070 8 011 510 8 421 420 8 534 320 8 119 840 7 433 810 7 059 160
Pasywa razem 13 559 900 14 120 400 14 224 500 14 327 800 13 386 700 13 099 100 12 094 900