Mohawk Industries, Inc. (MHK)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 11 200 600 9 552 200 9 970 670 9 983 630 9 491 290
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 7 931 880 7 121 510 7 294 630 7 145 560 6 494 880
Zysk ze sprzedaży brutto 3 268 730 2 430 690 2 676 040 2 838 070 2 996 410
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 933 720 1 794 690 1 848 820 1 742 740 1 642 240
Zysk operacyjny 1 335 010 636 002 827 224 1 095 330 1 354 170
Koszty odsetek netto 57 252 52 379 41 272 38 827 31 111
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 289 990 584 374 749 545 1 049 200 1 317 860
Podatek dochodowy 256 445 68 647 4 974 184 346 343 165
Udziały niekontrolujące 389 132 360 3 151 3 054
Zysk (strata) netto 1 033 160 515 595 744 211 857 812 971 638