Mondelez International Inc. (MDLZ)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 57 440 000 26 581 000 25 868 000 25 938 000 25 896 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 34 932 000 16 135 000 15 531 000 15 586 000 15 831 000
Zysk ze sprzedaży brutto 22 508 000 10 446 000 10 337 000 10 352 000 10 065 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 12 526 000 6 098 000 6 136 000 6 475 000 5 911 000
Zysk operacyjny 9 714 000 4 154 000 4 027 000 3 701 000 3 976 000
Koszty odsetek netto 730 000 423 000 484 000 462 000 396 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 11 008 000 4 793 000 3 887 000 4 168 000 3 624 000
Podatek dochodowy 2 380 000 1 224 000 2 000 773 000 688 000
Udziały niekontrolujące 28 000 14 000 15 000 14 000 14 000
Zysk (strata) netto 8 600 000 3 555 000 3 870 000 3 381 000 2 922 000