Mondelez International Inc. (MDLZ)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 8 600 000 3 555 000 3 870 000 3 381 000 2 922 000
Amortyzacja 2 226 000 1 116 000 1 047 000 811 000 816 000
Zmiana stanu należności 3 422 000 27 000 -79 000 -520 000 56 000
Zmiana stanu zapasów 2 769 000 101 000 -46 000 35 000 88 000
Zmiana stanu gotówki 3 473 000 2 328 000 191 000 339 000 -980 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 8 282 000 3 964 000 3 965 000 3 948 000 2 593 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 930 000 -863 000 -925 000 -1 095 000 -1 014 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -52 000 500 000 -960 000 -1 224 000 -301 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -8 138 000 -2 215 000 -2 787 000 -2 329 000 -3 361 000