Mondelez International Inc. (MDLZ)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 4 959 000 2 717 000 4 300 000 3 555 000 3 870 000 3 381 000 2 922 000
Amortyzacja 1 215 000 1 107 000 1 113 000 1 116 000 1 047 000 811 000 816 000
Zmiana stanu należności 605 000 -2 469 000 234 000 27 000 -79 000 -520 000 56 000
Zmiana stanu zapasów 234 000 -2 035 000 61 000 101 000 -46 000 35 000 88 000
Zmiana stanu gotówki -113 000 -5 169 000 -73 000 2 328 000 191 000 339 000 -980 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 714 000 3 908 000 4 141 000 3 964 000 3 965 000 3 948 000 2 593 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 112 000 -906 000 -965 000 -863 000 -925 000 -1 095 000 -1 014 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 2 812 000 -4 888 000 -26 000 500 000 -960 000 -1 224 000 -301 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -7 558 000 -456 000 -4 069 000 -2 215 000 -2 787 000 -2 329 000 -3 361 000