Mondelez International Inc. (MDLZ)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 810 000 1 923 000 3 546 000 3 619 000 1 291 000 1 100 000 761 000
Inwestycje krótkoterminowe 1 766 000 880 000 900 000 759 000 866 000 906 000 676 000
Należności 4 512 000 3 907 000 3 188 000 2 954 000 2 927 000 3 006 000 3 526 000
Zapasy 3 615 000 3 381 000 2 708 000 2 647 000 2 546 000 2 592 000 2 557 000
Pozostałe aktywa obrotowe 1 766 000 880 000 900 000 759 000 866 000 906 000 676 000
Aktywa obrotowe razem 11 703 000 10 091 000 10 342 000 9 979 000 7 630 000 7 604 000 7 520 000
Inwestycje długotrminowe 59 688 000 61 070 000 56 750 000 57 831 000 56 919 000 55 125 000 55 589 000
Rzeczowe aktywa trwałe 9 694 000 9 020 000 8 658 000 9 026 000 8 733 000 8 482 000 8 677 000
Wartość firmy 23 896 000 23 450 000 21 978 000 21 895 000 20 848 000 20 725 000 21 085 000
Wartości niematerialne 19 836 000 19 710 000 18 291 000 18 482 000 17 957 000 18 002 000 18 639 000
Pozostałe aktywa trwałe 1 929 000 2 878 000 1 380 000 964 000 875 000 538 000 524 000
Aktywa razem 71 391 000 71 161 000 67 092 000 67 810 000 64 549 000 62 729 000 63 109 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 8 321 000 7 562 000 6 730 000 6 209 000 5 853 000 5 794 000 5 705 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 521 000 2 682 000 1 962 000 2 770 000 4 219 000 5 840 000 4 680 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 8 171 000 6 487 000 5 316 000 6 180 000 5 250 000 5 103 000 5 408 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 19 013 000 16 731 000 14 008 000 15 159 000 15 322 000 16 737 000 15 793 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 16 887 000 20 251 000 17 550 000 17 276 000 14 207 000 12 532 000 12 972 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 3 296 000 3 308 000 3 308 000 3 905 000 3 928 000 4 195 000 4 777 000
Udziały niekontrolujące 34 000 37 000 54 000 76 000 76 000 76 000 80 000
Zobowiązania razem 43 059 000 44 278 000 38 823 000 40 232 000 37 274 000 37 092 000 36 998 000
Akcje zwykłe 1 363 000 1 378 000 1 403 000 1 431 000 1 445 000 1 472 000 1 513 000
Zyski (straty) zatrzymane 34 236 000 31 481 000 30 806 000 28 402 000 26 653 000 24 491 000 22 749 000
Akcje własne -27 174 000 -25 794 000 -24 010 000 -22 204 000 -21 139 000 -20 185 000 -18 555 000
Kapitał własny 28 332 000 26 883 000 28 269 000 27 578 000 27 275 000 25 637 000 26 111 000
Pasywa razem 71 391 000 71 161 000 67 092 000 67 810 000 64 549 000 62 729 000 63 109 000