Mattel, Inc. (MAT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 214 352 393 913 902 987 126 628 -213 512 -533 299 -1 053 840
Amortyzacja 229 181 182 179 184 313 199 898 244 518 271 932 274 767
Zmiana stanu należności 221 606 -212 463 38 718 97 607 -33 724 -158 527 13 393
Zmiana stanu zapasów -322 455 116 880 262 511 19 169 -47 385 -57 815 -13 094
Zmiana stanu gotówki 500 128 29 873 -30 819 132 153 35 547 -484 740 209 690
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 869 791 442 842 485 463 288 502 180 977 -27 317 -27 614
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -160 300 -186 503 -151 353 -121 599 -116 352 -152 414 -297 159
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -142 418 -144 225 -105 097 -134 910 -114 176 -160 758 -235 663
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -226 567 -260 639 -402 074 -5 842 -33 138 -285 157 458 450