Mattel, Inc. (MAT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 761 235 731 362 762 181 630 028 594 481 1 079 220
Inwestycje krótkoterminowe 213 515 293 299 172 070 186 083 239 747 303 053
Należności 860 221 1 072 680 1 033 970 936 359 970 083 1 128 610
Zapasy 894 064 777 184 514 673 495 504 542 889 600 704
Pozostałe aktywa obrotowe 213 515 293 299 172 070 186 083 239 747 303 053
Aktywa obrotowe razem 2 729 040 2 874 530 2 482 890 2 247 970 2 347 200 3 111 590
Inwestycje długotrminowe 3 448 630 3 519 360 3 038 200 3 077 250 2 891 020 3 126 920
Rzeczowe aktywa trwałe 469 132 455 966 473 794 550 139 657 595 785 285
Wartość firmy 1 378 550 1 390 210 1 393 830 1 390 710 1 386 420 1 396 670
Wartości niematerialne 425 100 476 858 0 553 114 587 528 639 203
Pozostałe aktywa trwałe 385 491 343 944 878 970 212 198 209 541 229 008
Aktywa razem 6 177 660 6 393 890 5 521 090 5 325 230 5 238 220 6 238 500

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 471 475 579 152 495 363 459 357 537 965 572 166
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 969 0 4 176 250 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 716 273 1 019 100 859 047 817 550 717 889 801 637
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 187 750 1 598 250 1 355 380 1 276 910 1 260 030 1 623 800
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 325 640 2 570 990 2 854 660 2 846 750 2 851 720 2 873 120
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 336 582 372 174 465 350 439 001 469 669 484 126
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 4 121 390 4 825 040 4 924 750 4 833 510 4 581 420 4 981 050
Akcje zwykłe 353 792 350 007 347 463 346 127 345 012 343 564
Zyski (straty) zatrzymane 2 847 710 2 456 600 1 539 810 1 413 180 1 616 600 2 179 360
Akcje własne -2 129 640 -2 219 990 -2 282 940 -2 318 920 -2 354 620 -2 389 880
Kapitał własny 2 056 270 1 568 850 596 343 491 714 656 803 1 257 460
Pasywa razem 6 177 660 6 393 890 5 521 090 5 325 230 5 238 220 6 238 500