Mattel, Inc. (MAT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 5 434 690 5 457 740 4 583 660 4 504 570 4 514 810 4 881 950
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 953 340 2 831 080 2 340 070 2 523 790 2 716 130 3 061 120
Zysk ze sprzedaży brutto 2 481 350 2 626 660 2 243 590 1 980 780 1 798 680 1 820 830
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 805 840 1 897 100 1 862 710 1 941 540 2 033 030 2 163 650
Zysk operacyjny 675 515 729 562 380 885 39 240 -234 349 -342 823
Koszty odsetek netto 123 420 250 434 194 387 194 878 175 423 97 437
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 529 764 482 606 195 277 -158 288 -417 103 -504 987
Podatek dochodowy 135 851 -420 381 68 649 55 224 116 196 548 849
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 393 913 902 987 126 628 -213 512 -533 299 -1 053 840