Macy`s Inc (M)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 862 000 1 712 000 1 679 000 685 000 1 162 000 1 455 000
Inwestycje krótkoterminowe 424 000 366 000 455 000 528 000 620 000 448 000
Należności 300 000 297 000 276 000 409 000 400 000 363 000
Zapasy 4 267 000 4 383 000 3 774 000 5 188 000 5 263 000 5 178 000
Pozostałe aktywa obrotowe 424 000 366 000 455 000 528 000 620 000 448 000
Aktywa obrotowe razem 5 853 000 6 758 000 6 184 000 6 810 000 7 445 000 7 444 000
Inwestycje długotrminowe 11 013 000 10 832 000 11 522 000 14 362 000 11 749 000 11 937 000
Rzeczowe aktywa trwałe 5 913 000 5 665 000 5 940 000 6 633 000 6 637 000 6 672 000
Wartość firmy 828 000 828 000 828 000 3 908 000 3 908 000 3 897 000
Wartości niematerialne 432 000 435 000 437 000 439 000 478 000 488 000
Pozostałe aktywa trwałe 1 157 000 1 096 000 1 439 000 714 000 726 000 880 000
Aktywa razem 16 866 000 17 590 000 17 706 000 21 172 000 19 194 000 19 381 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 2 874 000 3 280 000 2 856 000 2 659 000 2 638 000 2 325 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 452 000 539 000 43 000 22 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 987 000 2 136 000 2 049 000 2 552 000 2 551 000 2 728 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 4 861 000 5 416 000 5 357 000 5 750 000 5 232 000 5 075 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 011 000 3 312 000 4 426 000 3 642 000 4 708 000 5 861 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 017 000 1 177 000 1 296 000 1 337 000 1 580 000 1 662 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 -12 000
Zobowiązania razem 12 784 000 13 969 000 15 153 000 14 795 000 12 758 000 13 708 000
Akcje zwykłe 274 700 306 800 311 100 309 700 307 700 305 400
Zyski (straty) zatrzymane 6 268 000 5 268 000 3 928 000 7 989 000 8 050 000 7 174 000
Akcje własne -2 038 000 -1 545 000 -1 161 000 -1 241 000 -1 318 000 -1 456 000
Kapitał własny 4 082 000 3 621 000 2 553 000 6 377 000 6 436 000 5 673 000
Pasywa razem 16 866 000 17 590 000 17 706 000 21 172 000 19 194 000 19 381 000