Lennox International Inc (LII)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 590 100 497 100 464 000 356 300 408 700 359 000 305 700
Amortyzacja 86 000 77 900 72 400 72 600 71 100 66 000 64 600
Zmiana stanu należności -13 900 -408 100 60 000 -29 500 5 100 -33 800 36 700
Zmiana stanu zapasów -53 900 -268 800 71 500 -104 700 34 300 25 600 65 700
Zmiana stanu gotówki 8 000 -11 900 -92 500 88 800 -6 100 -21 900 18 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 736 200 302 300 515 500 612 400 396 100 495 500 325 100
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -250 200 -101 100 -106 800 -78 500 -105 600 -95 200 -98 300
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -319 700 -103 000 -106 400 -79 700 15 900 30 500 -98 100
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -406 200 -174 100 -498 700 -441 800 -423 400 -537 800 -218 300