Lennox International Inc (LII)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 928 000 356 300 408 700 359 000 305 700
Amortyzacja 144 800 72 600 71 100 66 000 64 600
Zmiana stanu należności 568 300 -29 500 5 100 -33 800 36 700
Zmiana stanu zapasów 582 400 -104 700 34 300 25 600 65 700
Zmiana stanu gotówki -56 000 88 800 -6 100 -21 900 18 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 031 000 612 400 396 100 495 500 325 100
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -213 600 -78 500 -105 600 -95 200 -98 300
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -212 800 -79 700 15 900 30 500 -98 100
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -997 400 -441 800 -423 400 -537 800 -218 300