Lennox International Inc (LII)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 73 000 129 000 40 200 46 300 68 200
Inwestycje krótkoterminowe 239 400 70 900 58 800 60 600 78 400
Należności 1 016 600 448 300 477 800 472 700 506 500
Zapasy 1 021 800 439 400 544 100 509 800 484 200
Pozostałe aktywa obrotowe 239 400 70 900 58 800 60 600 78 400
Aktywa obrotowe razem 2 350 800 1 087 600 1 120 900 1 089 400 1 137 300
Inwestycje długotrminowe 1 993 000 944 900 914 000 727 800 754 200
Rzeczowe aktywa trwałe 1 030 200 464 300 445 400 408 300 397 800
Wartość firmy 373 200 186 900 186 500 186 600 200 500
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 174 800 49 100 79 000 29 300 61 500
Aktywa razem 4 343 800 2 032 500 2 034 900 1 817 200 1 891 500

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 804 200 340 300 372 400 433 300 348 600
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 22 600 9 900 321 900 300 800 33 500
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 827 400 351 100 308 400 274 400 272 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 654 200 701 300 1 002 700 1 008 500 654 500
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 453 000 970 700 849 300 740 500 970 500
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 484 600 234 800 222 100 217 800 216 400
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 4 881 800 2 049 600 2 205 100 1 966 800 1 841 400
Akcje zwykłe 74 400 38 300 39 000 40 600 42 200
Zyski (straty) zatrzymane 5 438 600 2 385 800 2 148 700 1 855 000 1 575 900
Akcje własne -8 069 600 -3 419 800 -3 309 500 -2 895 500 -2 430 800
Kapitał własny -538 000 -17 100 -170 200 -149 600 50 100
Pasywa razem 4 343 800 2 032 500 2 034 900 1 817 200 1 891 500