Lennox International Inc (LII)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 69 100 61 100 36 500 129 000 40 200 46 300 68 200
Inwestycje krótkoterminowe 70 700 73 900 119 700 70 900 58 800 60 600 78 400
Należności 594 600 608 500 508 300 448 300 477 800 472 700 506 500
Zapasy 699 100 753 000 510 900 439 400 544 100 509 800 484 200
Pozostałe aktywa obrotowe 70 700 73 900 119 700 70 900 58 800 60 600 78 400
Aktywa obrotowe razem 1 433 500 1 496 500 1 175 400 1 087 600 1 120 900 1 089 400 1 137 300
Inwestycje długotrminowe 1 364 800 1 071 100 996 500 944 900 914 000 727 800 754 200
Rzeczowe aktywa trwałe 720 400 548 900 515 100 464 300 445 400 408 300 397 800
Wartość firmy 222 100 186 300 186 600 186 900 186 500 186 600 200 500
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 156 900 44 100 87 400 49 100 79 000 29 300 61 500
Aktywa razem 2 798 300 2 567 600 2 171 900 2 032 500 2 034 900 1 817 200 1 891 500

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 374 700 427 300 402 100 340 300 372 400 433 300 348 600
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 162 100 710 600 11 300 9 900 321 900 300 800 33 500
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 477 800 457 800 413 700 351 100 308 400 274 400 272 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 014 600 1 595 700 827 100 701 300 1 002 700 1 008 500 654 500
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 143 100 814 200 1 226 500 970 700 849 300 740 500 970 500
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 190 700 199 000 242 300 234 800 222 100 217 800 216 400
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 2 513 000 2 770 700 2 440 900 2 049 600 2 205 100 1 966 800 1 841 400
Akcje zwykłe 35 500 35 700 37 200 38 300 39 000 40 600 42 200
Zyski (straty) zatrzymane 3 506 200 3 070 600 2 719 300 2 385 800 2 148 700 1 855 000 1 575 900
Akcje własne -4 349 500 -4 339 200 -4 034 800 -3 419 800 -3 309 500 -2 895 500 -2 430 800
Kapitał własny 285 300 -203 100 -269 000 -17 100 -170 200 -149 600 50 100
Pasywa razem 2 798 300 2 567 600 2 171 900 2 032 500 2 034 900 1 817 200 1 891 500