Kraft Heinz Co (KHC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zysk (strata) netto 2 363 000 1 012 000 356 000 1 935 000 -10 192 000 10 999 000
Amortyzacja 933 000 910 000 969 000 994 000 983 000 1 036 000
Zmiana stanu należności -1 794 000 -106 000 -83 000 -135 000 778 000 734 000
Zmiana stanu zapasów -1 807 000 175 000 -167 000 54 000 -148 000 131 000
Zmiana stanu gotówki -5 850 000 28 000 1 138 000 1 149 000 -499 000 -2 575 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 469 000 5 364 000 4 929 000 3 552 000 2 574 000 527 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -916 000 -905 000 -596 000 -768 000 -826 000 -1 217 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 091 000 4 038 000 -522 000 1 511 000 288 000 1 156 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -3 714 000 -9 344 000 -3 331 000 -3 913 000 -3 363 000 -4 226 000