Kraft Heinz Co (KHC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 040 000 3 445 000 3 417 000 2 279 000 1 130 000 1 629 000
Inwestycje krótkoterminowe 1 082 000 852 000 925 000 829 000 1 621 000 1 319 000
Należności 2 120 000 1 957 000 2 063 000 2 146 000 2 281 000 1 503 000
Zapasy 3 651 000 2 729 000 2 554 000 2 721 000 2 667 000 2 815 000
Pozostałe aktywa obrotowe 1 082 000 852 000 925 000 829 000 1 621 000 1 319 000
Aktywa obrotowe razem 7 897 000 8 994 000 10 822 000 8 097 000 9 075 000 7 266 000
Inwestycje długotrminowe 82 616 000 84 400 000 89 008 000 93 353 000 94 386 000 112 966 000
Rzeczowe aktywa trwałe 6 740 000 6 806 000 6 876 000 7 055 000 7 078 000 7 120 000
Wartość firmy 30 833 000 31 296 000 33 089 000 35 546 000 36 503 000 44 824 000
Wartości niematerialne 42 649 000 43 542 000 46 667 000 48 652 000 49 468 000 59 449 000
Pozostałe aktywa trwałe 2 394 000 2 756 000 2 376 000 2 100 000 1 337 000 1 573 000
Aktywa razem 90 513 000 93 394 000 99 830 000 101 450 000 103 461 000 120 232 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 4 848 000 4 753 000 4 304 000 4 003 000 4 153 000 4 449 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 837 000 754 000 236 000 1 028 000 398 000 3 203 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 3 343 000 3 557 000 3 521 000 2 844 000 2 952 000 2 480 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 9 028 000 9 064 000 8 061 000 7 875 000 7 503 000 10 132 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 19 233 000 21 061 000 28 070 000 28 216 000 30 770 000 28 333 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 3 230 000 3 281 000 1 994 000 1 732 000 1 208 000 1 444 000
Udziały niekontrolujące 192 000 154 000 140 000 126 000 121 000 213 000
Zobowiązania razem 41 835 000 44 096 000 49 727 000 49 827 000 51 804 000 54 198 000
Akcje zwykłe 1 226 000 1 224 000 1 223 000 1 221 000 1 219 000 1 218 000
Zyski (straty) zatrzymane 489 000 -1 682 000 -2 694 000 -3 060 000 -4 853 000 8 589 000
Akcje własne -847 000 -587 000 -344 000 -271 000 -282 000 -224 000
Kapitał własny 48 678 000 49 298 000 50 103 000 51 623 000 51 657 000 66 034 000
Pasywa razem 90 513 000 93 394 000 99 830 000 101 450 000 103 461 000 120 232 000