Johnson Controls International plc (JCI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży 25 299 000 23 668 000 22 317 000 23 968 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 16 956 000 15 609 000 14 906 000 16 275 000
Zysk ze sprzedaży brutto 8 343 000 8 059 000 7 411 000 7 693 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 5 945 000 5 258 000 5 665 000 6 244 000
Zysk operacyjny 2 398 000 2 801 000 1 746 000 1 449 000
Koszty odsetek netto 219 000 210 000 217 000 274 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 710 000 2 614 000 903 000 1 056 000
Podatek dochodowy -13 000 868 000 108 000 -233 000
Udziały niekontrolujące 191 000 233 000 164 000 213 000
Zysk (strata) netto 1 532 000 1 637 000 631 000 5 674 000