Johnson Controls International plc (JCI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty 2 031 000 1 336 000 1 951 000 2 805 000
Inwestycje krótkoterminowe 1 229 000 992 000 1 035 000 1 906 000
Należności 5 528 000 5 613 000 5 294 000 5 770 000
Zapasy 2 510 000 2 057 000 1 773 000 1 814 000
Pozostałe aktywa obrotowe 1 229 000 992 000 1 035 000 1 906 000
Aktywa obrotowe razem 11 685 000 9 998 000 10 053 000 12 393 000
Inwestycje długotrminowe 30 473 000 31 892 000 30 762 000 29 894 000
Rzeczowe aktywa trwałe 3 042 000 3 228 000 3 059 000 3 348 000
Wartość firmy 17 328 000 18 335 000 17 932 000 18 178 000
Wartości niematerialne 4 641 000 5 549 000 5 356 000 5 632 000
Pozostałe aktywa trwałe 3 748 000 3 558 000 3 354 000 1 823 000
Aktywa razem 42 158 000 41 890 000 40 815 000 42 287 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zobowiązania wobec dostawców 4 241 000 3 746 000 3 120 000 3 582 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 534 000 234 000 293 000 511 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 5 464 000 5 118 000 4 835 000 4 977 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 11 239 000 9 098 000 8 248 000 9 070 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 7 426 000 7 506 000 7 526 000 6 708 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 6 029 000 6 533 000 6 508 000 5 680 000
Udziały niekontrolujące 1 134 000 1 191 000 1 086 000 1 063 000
Zobowiązania razem 25 890 000 24 328 000 23 368 000 22 521 000
Akcje zwykłe 696 100 716 600 751 000 870 200
Zyski (straty) zatrzymane 1 151 000 2 025 000 2 469 000 4 827 000
Akcje własne -1 203 000 -1 152 000 -1 119 000 -1 086 000
Kapitał własny 16 268 000 17 562 000 17 447 000 19 766 000
Pasywa razem 42 158 000 41 890 000 40 815 000 42 287 000