Johnson Controls International plc (JCI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk (strata) netto 1 532 000 1 637 000 631 000 5 674 000
Amortyzacja 830 000 845 000 822 000 825 000
Zmiana stanu należności -85 000 319 000 -476 000 -1 295 000
Zmiana stanu zapasów 453 000 284 000 -41 000 -1 410 000
Zmiana stanu gotówki 695 000 -615 000 -854 000 2 605 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 990 000 2 551 000 -260 000 1 202 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -592 000 -552 000 -443 000 -586 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -693 000 -1 090 000 -258 000 12 078 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -516 000 -2 131 000 -113 000 -10 554 000