J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 14 814 000 12 168 300 9 636 570 9 165 260 8 614 870 7 189 570
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 931 710 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 13 882 300 12 168 300 9 636 570 9 165 260 8 614 870 7 189 570
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 7 607 540 6 644 680 5 134 210 4 720 740 4 597 810 3 776 680
Zysk operacyjny 1 331 550 1 045 530 713 119 733 825 681 021 623 789
Koszty odsetek netto 50 180 45 758 47 094 52 930 40 203 28 550
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 281 370 999 772 666 025 680 895 640 818 595 239
Podatek dochodowy 312 022 238 966 159 990 164 575 151 233 -91 024
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 969 351 760 806 506 035 516 320 489 585 686 263