J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 969 351 760 806 506 035 516 320 489 585 686 263
Amortyzacja 728 317 557 093 527 375 499 145 435 893 383 518
Zmiana stanu należności 135 605 412 982 68 092 -84 049 121 943 391 052
Zmiana stanu zapasów 15 570 1 228 2 698 -871 1 289 2 111
Zmiana stanu gotówki -303 622 42 247 278 302 27 400 -7 012 8 235
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 776 880 1 223 900 1 122 860 1 098 350 1 087 840 855 153
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 540 800 -947 563 -738 545 -854 115 -995 650 -526 928
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 550 070 -877 018 -612 957 -803 962 -886 773 -651 282
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -530 434 -304 633 -231 600 -266 985 -208 080 -195 636