J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 51 927 355 549 313 302 35 000 7 600 14 612
Inwestycje krótkoterminowe 260 410 209 554 194 759 183 033 147 195 99 162
Należności 1 858 840 1 723 230 1 310 250 1 242 160 1 326 210 1 204 270
Zapasy 40 602 25 032 23 804 21 106 21 977 20 688
Pozostałe aktywa obrotowe 260 410 209 554 194 759 183 033 147 195 99 162
Aktywa obrotowe razem 2 211 780 2 313 370 1 842 120 1 481 300 1 502 980 1 338 730
Inwestycje długotrminowe 5 574 800 4 480 980 4 086 230 3 989 560 3 588 670 3 126 620
Rzeczowe aktywa trwałe 4 979 820 4 067 660 3 688 890 3 620 870 3 445 110 2 983 330
Wartość firmy 120 449 100 521 105 367 96 326 40 087 39 764
Wartości niematerialne 115 941 90 572 106 755 106 506 65 070 73 691
Pozostałe aktywa trwałe 358 597 222 231 185 215 165 857 38 398 29 835
Aktywa razem 7 786 580 6 794 350 5 928 350 5 470 850 5 091 650 4 465 350

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 798 776 772 736 587 510 602 601 709 736 598 594
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 355 972 0 0 250 706 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 769 455 600 892 497 293 433 165 391 906 323 250
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 568 230 1 729 600 1 084 800 1 035 770 1 352 350 921 844
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 261 740 945 257 1 305 420 1 295 740 898 398 1 085 650
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 369 314 256 233 245 961 173 241 96 056 76 661
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 4 119 810 3 676 530 3 328 210 3 203 820 2 990 260 2 626 020
Akcje zwykłe 104 141 105 359 105 700 107 329 109 375 109 987
Zyski (straty) zatrzymane 6 423 730 5 621 100 4 984 740 4 592 940 4 188 440 3 803 840
Akcje własne -3 258 530 -2 953 180 -2 794 520 -2 701 630 -2 429 180 -2 277 000
Kapitał własny 3 666 770 3 117 820 2 600 140 2 267 030 2 101 380 1 839 320
Pasywa razem 7 786 580 6 794 350 5 928 350 5 470 850 5 091 650 4 465 350