Intuitive Surgical Inc (ISRG)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 3 409 200 1 060 600 1 379 300 1 127 900 660 000
Amortyzacja 620 400 276 200 203 000 122 800 99 100
Zmiana stanu należności 919 900 300 -37 100 170 400 81 700
Zmiana stanu zapasów 572 700 6 000 186 500 167 800 58 900
Zmiana stanu gotówki 3 290 300 1 949 800 158 600 1 102 500 -594 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 178 800 1 484 800 1 598 200 1 169 600 1 143 900
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -707 000 -341 500 -425 600 -187 400 -190 700
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 923 000 -940 600 -1 154 400 -1 049 600 378 700
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 86 000 -85 700 -168 400 126 300 -1 913 100