Intuitive Surgical Inc (ISRG)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 4 122 200 8 461 800 5 171 500 3 221 700 3 063 100 1 960 600
Inwestycje krótkoterminowe 295 500 488 400 207 400 200 200 178 800 97 200
Należności 942 100 1 565 400 645 500 645 200 682 300 511 900
Zapasy 893 200 1 174 200 601 500 595 500 409 000 241 200
Pozostałe aktywa obrotowe 295 500 488 400 207 400 200 200 178 800 97 200
Aktywa obrotowe razem 6 253 000 11 689 800 6 625 900 4 662 600 4 333 200 2 810 900
Inwestycje długotrminowe 6 721 000 15 420 200 4 543 000 5 070 600 3 513 500 2 947 100
Rzeczowe aktywa trwałe 2 374 200 3 752 800 1 577 300 1 272 900 812 000 613 100
Wartość firmy 348 500 687 200 336 700 307 200 240 600 201 100
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 710 100 1 266 400 503 600 441 400 261 000 159 700
Aktywa razem 12 974 000 27 110 000 11 168 900 9 733 200 7 846 700 5 758 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 147 000 242 400 81 600 123 500 100 700 82 500
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 275 100 2 057 200 883 600 906 700 719 900 621 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 422 100 2 299 600 965 200 1 030 200 820 600 704 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 439 300 907 400 444 600 418 300 338 600 327 100
Udziały niekontrolujące 70 700 100 800 27 600 20 900 8 700 1 600
Zobowiązania razem 1 932 100 3 307 800 1 437 400 1 469 400 1 167 900 1 032 800
Akcje zwykłe 355 700 712 200 117 000 115 400 113 700 111 700
Zyski (straty) zatrzymane 3 500 100 9 521 800 3 261 300 2 494 500 1 521 700 61 400
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 11 041 900 23 802 200 9 731 500 8 263 800 6 678 800 4 725 200
Pasywa razem 12 974 000 27 110 000 11 168 900 9 733 200 7 846 700 5 758 000