Intuitive Surgical Inc (ISRG)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 5 223 200 4 122 200 4 230 900 5 171 500 3 221 700 3 063 100 1 960 600
Inwestycje krótkoterminowe 314 000 295 500 244 200 207 400 200 200 178 800 97 200
Należności 1 130 200 942 100 782 700 645 500 645 200 682 300 511 900
Zapasy 1 220 600 893 200 587 100 601 500 595 500 409 000 241 200
Pozostałe aktywa obrotowe 314 000 295 500 244 200 207 400 200 200 178 800 97 200
Aktywa obrotowe razem 7 888 000 6 253 000 5 844 900 6 625 900 4 662 600 4 333 200 2 810 900
Inwestycje długotrminowe 7 553 500 6 721 000 7 710 100 4 543 000 5 070 600 3 513 500 2 947 100
Rzeczowe aktywa trwałe 3 537 600 2 374 200 1 876 400 1 577 300 1 272 900 812 000 613 100
Wartość firmy 348 700 348 500 343 600 336 700 307 200 240 600 201 100
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 636 700 710 100 633 200 503 600 441 400 261 000 159 700
Aktywa razem 15 441 500 12 974 000 13 555 000 11 168 900 9 733 200 7 846 700 5 758 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 188 700 147 000 121 200 81 600 123 500 100 700 82 500
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 470 000 1 275 100 1 028 600 883 600 906 700 719 900 621 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 658 700 1 422 100 1 149 800 965 200 1 030 200 820 600 704 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 385 500 439 300 453 700 444 600 418 300 338 600 327 100
Udziały niekontrolujące 89 700 70 700 50 400 27 600 20 900 8 700 1 600
Zobowiązania razem 2 133 900 1 932 100 1 653 900 1 437 400 1 469 400 1 167 900 1 032 800
Akcje zwykłe 351 200 355 700 356 100 117 000 115 400 113 700 111 700
Zyski (straty) zatrzymane 4 743 000 3 500 100 4 760 900 3 261 300 2 494 500 1 521 700 61 400
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 13 307 600 11 041 900 11 901 100 9 731 500 8 263 800 6 678 800 4 725 200
Pasywa razem 15 441 500 12 974 000 13 555 000 11 168 900 9 733 200 7 846 700 5 758 000